skip to main content

Orchard School District

Orchard School District
placeholder for top bar

Cafeteria & Food Services Program

Cafeteria  Menu

Cafeteria  Menu

May Menu

 
 
Free & Reduced Meal Applications

Free & Reduced Meal Applications

 
Important Information!

Orchard School District relies on funding tied to Free/Reduced meal program applications.

For the current school year, meals are provided at no cost to Orchard School District families. To ensure continued support, please complete the attached Alternative Household Income application form.

Funding based on Free/Reduced eligibility supports:
 • Title I funds: Counseling, Intervention, and Reading/Math support.
 • Title II funds: Professional Development for all staff.
 • Title III funds: Support for Immigration and English Learner students.
 • Title IV funds: Middle School support for English Learners.
 • Supplemental Funds: Intervention, Teacher Aides, Counseling Services, and Teacher Instructional Support.

If you require assistance, please contact the District Office at (408) 944-0397 or email DistrictOffice@orchardsd.org.
 
 
¡Información Importante!

El Distrito Escolar de Orchard depende de la financiación vinculada a las solicitudes del programa de comidas gratuitas/reducidas.

Para el año escolar actual, las comidas se proporcionan sin costo alguno para las familias del Distrito Escolar de Orchard. Para asegurar un apoyo continuo, por favor complete el formulario de solicitud de Ingresos Alternativos Adjunto.

La financiación basada en la elegibilidad de comidas gratuitas/reducidas respalda:
 • Fondos del Título I: Asesoramiento, Intervención y Apoyo de Lectura/Matemáticas.
 • Fondos del Título II: Desarrollo Profesional para todo el personal.
 • Fondos del Título III: Apoyo para Estudiantes Inmigrantes y Aprendices de Inglés.
 • Fondos del Título IV: Apoyo en la Escuela Intermedia para Aprendices de Inglés.
 • Fondos Suplementarios: Intervención, Asistentes de Maestros, Servicios de Asesoramiento y Apoyo Instruccional para Maestros.
 •  
Si necesita asistencia, por favor comuníquese con la Oficina del Distrito al (408) 944-0397 o envíe un correo electrónico a DistrictOffice@orchardsd.org.
 
 
Thông Tin Quan Trọng!

Học Khu Orchard phụ thuộc vào việc cấp tiền dựa trên các đơn xin tham gia chương trình ăn miễn phí/giảm giá.

Trong năm học hiện tại, bữa ăn được cung cấp miễn phí cho các gia đình của Học Khu Orchard. Để đảm bảo hỗ trợ tiếp tục, vui lòng điền vào biểu mẫu đính kèm về Đơn Xin Hỗ Trợ Thu Nhập Thay Thế.

Các khoản tài trợ dựa trên độ đủ điều kiện của bữa ăn miễn phí/giảm giá hỗ trợ cho:
 • Quỹ Tiêu Đề I: Tư Vấn, Can Thiệp, và Hỗ Trợ Đọc/Viết & Toán.
 • Quỹ Tiêu Đề II: Phát Triển Chuyên Môn cho tất cả nhân viên.
 • Quỹ Tiêu Đề III: Hỗ Trợ cho Học Sinh Di Dân và Học Sinh Tiếng Anh.
 • Quỹ Tiêu Đề IV: Hỗ Trợ Trung Học cho Học Sinh Tiếng Anh.
 • Các Quỹ Bổ Sung: Can Thiệp, Trợ Giảng, Dịch Vụ Tư Vấn và Hỗ Trợ Giảng Dạy cho Giáo Viên.

Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Học Khu theo số (408) 944-0397 hoặc gửi email tới DistrictOffice@orchardsd.org.
Online Meal Application

Online Meal Application

QR code for Online Meal Application
 
 
USDA Nondiscrimination Statement

USDA Nondiscrimination Statement

USDA Nondiscrimination Statement
 
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and
policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA
programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, religion, sex, gender identity
(including gender expression), sexual orientation, disability, age, marital status, family/parental status, income
derived from a public assistance program, political beliefs, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity, in
any program or activity conducted or funded by USDA (not all bases apply to all programs). Remedies and
complaint filing deadlines vary by program or incident. Persons with disabilities who require alternative means of
communication for program information (e.g., Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.) should
contact the responsible Agency or USDA's TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TTY) or contact USDA
through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. Additionally, program information may be made available in
languages other than English. To file a program discrimination complaint, complete the USDA Program
Discrimination Complaint Form, AD-3027, found online at How to File a Program Discrimination Complaint and at
any USDA office or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in
the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to
USDA by: (1) mail: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; or (3)
email: program.intake@usda.gov.
USDA is an equal opportunity provider, employer, and lender

Aviso público: Declaración no discriminatoria USDA

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las
instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de
raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género), orientación
sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar / parental, ingresos derivados de un programa de
asistencia pública, creencias políticas o represalias o represalias por actividades previas de derechos civiles, en
cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA (no todas las bases se aplican a todos los
programas). Los recursos y los plazos de presentación de quejas varían según el programa o incidente. Las
personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para la información del
programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben
comunicarse con la Agencia responsable o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse
con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del
programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés. Para presentar una queja de discriminación del
programa, complete el Formulario de Queja por Discriminación del Programa del USDA, AD-3027, que se
encuentra en línea en Cómo presentar una queja por discriminación del programa y en cualquier oficina del USDA
o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para
solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA
por: (1) correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles,
1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; 2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico:
program.intake@usda.gov.
El USDA es un proveedor, empleador y prestamista de igualdad de oportunidades.

Tuyên bố không phân biệt đối xử của USDA

Theo luật dân quyền Liên bang và các quy định và chính sách về quyền công dân của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
(USDA), USDA, các Cơ quan, văn phòng và nhân viên của USDA và các tổ chức tham gia hoặc quản lý các chương
trình của USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, bản
dạng giới (bao gồm cả biểu hiện giới tính), khuynh hướng tình dục, khuyết tật, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình
trạng gia đình / cha mẹ, thu nhập có được từ một chương trình hỗ trợ công cộng, niềm tin chính trị, hoặc trả thù
hoặc trả thù cho hoạt động dân quyền trước đó, trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do USDA thực hiện
hoặc tài trợ (không phải tất cả các cơ sở đều áp dụng cho tất cả các chương trình). Các biện pháp khắc phục và thời
hạn nộp đơn khiếu nại khác nhau tùy theo chương trình hoặc sự cố. Những người khuyết tật cần các phương tiện
liên lạc thay thế để biết thông tin chương trình (ví dụ: chữ nổi Braille, chữ in lớn, băng ghi âm, Ngôn ngữ ký hiệu
Hoa Kỳ, v.v.) nên liên hệ với Cơ quan có trách nhiệm hoặc Trung tâm TARGET của USDA theo số (202) 720-2600
(thoại và TTY) hoặc liên hệ với USDA thông qua Dịch vụ Chuyển tiếp Liên bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra,
thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Để nộp đơn khiếu nại phân
biệt đối xử của chương trình, hãy hoàn thành Biểu mẫu Khiếu nại Phân biệt Chương trình USDA, AD-3027, được
tìm thấy trực tuyến tại Cách Nộp Đơn Khiếu nại Phân biệt Chương trình và tại bất kỳ văn phòng NÀO của USDA
hoặc viết một lá thư gửi đến USDA và cung cấp trong thư tất cả các thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu. Để yêu
cầu một bản sao của biểu mẫu khiếu nại, hãy gọi (866) 632-9992. Gửi biểu mẫu hoặc thư đã điền đầy đủ thông tin
của bạn cho USDA qua: (1) thư: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Dân quyền, 1400
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; hoặc (3) email:
program.intake@usda.gov.
USDA là nhà cung cấp cơ hội bình đẳng, nhà tuyển dụng và người cho vay.