Cafeteria & Food Services Program


2020-2021

2020-2021
Go To Top of Page

ALL CHILDREN RECEIVE FREE MEALS

TODOS LOS NIÑOS RECIBEN COMIDAS GRATIS 

TẤT CẢ TRẺ EM ĐƯỢC NHẬN BỮA ĂN MIỄN PHÍ 

 

Tuesdays 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

Distribución de comida los martes 

Phục vụ Bữa ăn Thứ Ba

 
Drive-thru pickup only
 Servicio al carro solamente
 Quý vị chỉ được đến nhận phần ăn trong lúc ngồi trong xe 
 
 
 
2020-21 Free & Reduced Price Meal Applications
You must complete a new application before December 31, 2020
 
If you were approved for Free or Reduced meals last year, you must complete a new application before September 24, 2020. If a new application is not received, your child(ren) will be removed from the eligibility program on September 25, 2020. If you need any assistance, please call or email the District Office at (408) 944-0397 or DistrictOffice@orchardsd.org. Families submitting applications for the first time or after September 24, 2020 must pay full price for meals until their application is processed.  
 
 
2020- 21 Solicitud para Alimentos gratis o a precio reducido
Usted debe entregar una nueva solicitud antes de 24 de Septiembre de 2020
 
Si fueron aprobados de forma gratuita para comidas el año pasado, usted debe entregar una nueva solicitud antes de 24 de Septiembre de 2020. Si no se recibe una nueva aplicación, su hijo se eliminará del programa de elegibilidad el 25 de Septiembre de 2020. Si necesita cualquier ayuda, por favor llame or e-mail (408) 944-0397 o DistrictOffice@orchardsd.org. Las familias que presenten solicitudes por primera vez o después del 24 de Septiembre de 2020 debe pagar el precio completo de las comidas hasta que su solicitud sea procesada.
 
Đơn xin Bữa ăn miễn phí và giảm giá cho Năm học 2020-21
Quý vị phải nạp đơn mới trước ngày 24 tháng 9 năm 2020
Nếu quý vị đã được phê duyệt để nhận các Bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trong năm trước, quý vị vẫn phải nạp một đơn mới trước ngày 24 tháng 9 năm 2020. Nếu chúng tôi không nhận được tờ đơn mới, thì con quý vị sẽ bị loại khỏi chương trình đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá vào ngày 25 tháng 9 năm 2020. Nếu quý vị cần được hỗ trợ, xin hãy gọi điện thoại hoặc gửi email cho Sở học chánh tại (408) 944-0397 hoặc DistrictOffice@orchardsd.org. Các gia đình nạp đơn lần đầu tiên hoặc nạp sau ngày 24 tháng 9 năm 2020 sẽ phải trả nguyên giá cho bữa ăn cho đến khi đơn của họ đã được phê duyệt.